Algemene voorwaarden Key Praktijk

Mevrouw N. de Vos handelend onder de naam Key Health (hierna: Key Health) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24424136 en is gevestigd aan Molendijk 61C (3295LD) te ‘s-Gravendeel.


Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Koper tot het leveren van Producten en/of tot het verrichten van Diensten door Key Health.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten die Key Health aanbiedt, (video)trainingen en workshops met betrekking tot de Producten.
 6. Key Health: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt.
 7. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Key Health heeft aangesteld, projecten aan Key Health heeft verleend voor Diensten die door Key Health worden uitgevoerd, of waaraan Key Health een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Key Health en andere verplichtingen tussen Koper en Key Health, alsmede voorstellen van Key Health voor Diensten die door Key Health aan Koper worden verstrekt en die door Koper worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Key Health waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Producten: de Producten die door Key Health worden aangeboden zijn Keyserie producten (Physiokey, Sanakey en Dermakey).

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Key Health, elke Overeenkomst tussen Key Health en Koper en op elke Dienst en/of Product die door Key Health wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Key Health aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Key Health is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Koper.
 5. De algemene voorwaarden van Koper zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Key Health niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door Key Health gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Key Health is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Key Health het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Koper om een voor Key Healthgegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Key Health zijn in beginsel indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Key Health heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen en nadat Key Health de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail heeft bevestigd en nadat een termijn voor aflevering is overeengekomen.
 2. Een Aanbod kan door Key Health gedaan worden via de website, telefonisch of per e-mail.
 3. Key Health heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. Key Health is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 5. Indien Koper een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Koper.
 6. Elke Overeenkomst die met Key Health wordt aangegaan of een project dat door Koper aan Key Health wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Key Health is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Koper zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Koper zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Key Health met toestemming van Koper reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Koper ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 8. Indien de Overeenkomst door meerdere Kopers wordt aangegaan, is elke Koper afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Key Health van Koper verkrijgt.
 2. Zowel Koper als Key Health kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Koper.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Koper onverlet voor zover Key Health ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Koper dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Koper de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Key Health tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Key Health is hierbij leidend.
 6. Zowel Koper als Key Health kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Key Health nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Key Health zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Key Health staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Key Health de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Koper. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Koper verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Key Health aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Key Health heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Key Health niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Key Health, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Key Health is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Key Health Koper tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Koper verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Key Health aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Key Health of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, sprake is van vertraging heeft Key Health recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Koper.

Artikel 7 – Adviezen

 1. Key Health kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Key Health de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Key Health verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Key Health Koper bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Koper dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Koper dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.
 3. Koper is op eerste verzoek van Key Health verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Key Health wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Koper niet of niet tijdig een beoordeling op een door Key Health gedaan voorstel, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Key Health kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Koper en diens medewerkers. Koper staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 

Artikel 8 – Workshops en/of training

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Key Health workshops en/of training verzorgen voor Koper (en diens medewerkers).
 2. De sessie vindt plaats op locatie van Koper of op een nader te bepalen locatie van Key Health. Indien de sessie plaatsvindt op locatie van Koper, is Koper verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een sessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Koper niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Koper. Key Health is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de sessie. De sessie kan eveneens online plaatsvinden door middel van een videotraining.
 3. De inhoud van de door Key Health aangeboden sessie en de gedurende de sessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Key Health de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Koper alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Koper zal Key Health schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Koper aandacht wenst.
 5. Key Health is gerechtigd de sessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Key Health om de sessie te verplaatsen. Indien Koper op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Koper naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan sessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Key Health gerechtigd de sessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Koper worden overlegd.

 

Artikel 9 – Verzending

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Key Health of er door andere omstandigheden buiten de macht van Key Health enige vertraging ontstaat, heeft Key Health recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Key Health schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Key Health gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Key Health of een externe vervoerder is Key Health, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Key Health gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Key Health ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Key Health een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Key Health is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Key Health is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Key Health behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 9. Wanneer het transportbedrijf de Producten terugstuurt naar Key Health omdat levering aan Koper niet mogelijk was, draagt Koper de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien Koper niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst in ontvangst te nemen, tenzij Key Health de dienst een redelijke termijn van tevoren zou hebben aangekondigd. Verder geldt dit niet voor wat betreft de verzendkosten indien Koper effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten geldt, indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, de bepalingen in de instructies van de verkoper over herroeping.
 10. Het afhalen van Producten door Koper is enkel in overleg mogelijk.

 

Artikel 10 – Verpakking en transport

 1. Key Health verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 11 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Key Health erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Key Health te worden gemeld op info@keyhealth.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Key Health op de wijze zoals door Key Health aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Key Health, conform de retour instructies van Key Health. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Key Health is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Key Health te wijten is, zal Key Health na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Key Health.

 

Artikel 12 – Verplichtingen Koper

 1. Koper is verplicht alle door Key Health verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Key Health niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Koper.
 2. Key Health is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Koper te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Key Health verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Key Health voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Key Health kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Key Health gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Koper. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Koper dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Key Health.

 

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Koper nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Key Health is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Key Health, Key Health een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Koper.

Artikel 14 – Prijzen en betaling

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de van overheidswege opgelegde btw-tarieven.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Key Health geen invloed heeft, kan Key Health deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Koper is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Koper door Key Health haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Koper het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling achteraf geschiedt.
 8. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Key Health is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Koper wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Koper uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 11. Indien Key Health meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Koper.

 

Artikel 15 – Incassobeleid

 1. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Key Health zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Key Health meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Voor zover Koper geen vooruitbetaling van de volledige order zou hebben verricht, blijven alle door Key Health geleverde zaken, eigendom van Key Health totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Key Health gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Key Health zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Key Health haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Key Health of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Key Health zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Key Health heeft het recht om de door Koper aangekochte Producten, onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Key Health. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Key Health zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Key Health worden vergoed door Koper.

 

Artikel 17 – Garantie

Key Health staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.


Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

 1. Key Health gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Key Health de betrokkene hierover informeren.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Key Health verwerkt worden. Koper staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Koper Key Health tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Key Health op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

 1. Key Health heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Key Health gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Key Health is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Koper in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Koper schriftelijk worden bevestigd.
 3. Key Health is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. Voorts is Key Health bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Key Health is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

6.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Key Health op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Key Health de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 1. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Koper voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Koper verplicht om Key Health te vergoeden voor elk financieel verlies dat Key Health lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Koper.
 2. Key Health behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20 – Overmacht

 1. Key Health is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Key Health, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Key Health zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Key Health (xi) brand en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Key Health buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Key Health heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Key Health haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Key Health ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Key Health gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Key Health alleen geacht te bestaan indien Key Health dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Key Health, is Key Health uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Koper Key Health binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Key Health deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Key Health in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Key Health leidt tot aansprakelijkheid van Key Health, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Koper geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Key Health. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Key Health sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Key Health is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Koper vrijwaart Key Health voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Koper aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Key Health geleverde Diensten, tenzij Koper kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Key Health.
 6. Enige door Key Health opgeleverde adviezen, op basis van door Koper onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Key Health.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Key Health is niet bindend en slechts adviserend van aard. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Key Health opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Koper. Koper is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Key Health. Key Health is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Koper een derde wordt ingeschakeld, is Key Health nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Koper ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Koper ingeschakelde derde in Key Health haar eigen advies.
 9. Key Health is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Key Health levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 10. Key Health staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Key Health verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Key Health vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Key Health binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Key Health.

 

Artikel 22 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Key Health verlaten. Hieronder wordt tevens verstaan schade ten gevolge van te warm vervoer.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Key Health en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Koper aan Key Health bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Key Health is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Key Health opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Koper. Het is Koper uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts heeft Key Health met betrekking tot de gezondheidsgegevens van personen een beroepsgeheim en betracht Key Health steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige en/of medische informatie door Koper verstrekt.
 3. Indien Key Health op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Key Health zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Key Health niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Koper geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door Key Health aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Key Health vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Koper zal Key Health vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Key Health is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Key Health en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Key Health waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Key Health en worden niet overgedragen aan Koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. .
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Key Health worden overgedragen aan Koper, is Key Health gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Koper. Een dergelijke vergoeding dient door Koper te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Koper verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Key Health rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Key Health. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Key Health opgeleverde zaken, dient Key Health expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Koper verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Key Health rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 25 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Key Health verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Key Health zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Koper vrijwaart Key Health van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Koper vrijwaart Key Health voor alle aanspraken van Koper en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Koper, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Koper vrijwaart Key Health voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
 5. Koper vrijwaart Key Health voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Koper, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Koper jegens derde(n).
 6. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Key Health verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 26 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service van Key Health of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@keyhealth.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Key Health de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Key Health zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 27 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Key Health en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Key Health heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Koper hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Key Health en Koper, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

‘s-Gravendeel, 29 juli 2021

Impressum

Contact pagina en alle juridische gegevens / impressum

Key Health
Molendijk 61 C
3295 LD ’s-Gravendeel

Telefoon: +31(0)6 1873 92 68
Email: info@keyhealth.nl
Internet: www.keyhealth.nl

Eigenaar: Nancy de Vos
Kamer van Koophandel Rotterdam
KVK nr: 24424136
btw nr: NL001571166B45

 

Design
Mady Verkerk
Nick Blanken

Website: www.madyverkerk.com